Nộp thuế, bảo lãnh thuế và các thủ tục liên quan
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Cục Hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Tổng cục Hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6
Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục Hải quan
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10
Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…)
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
12 Sau