Phân loại, xác định trước mã số; xác định trước xuất xứ
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục kiểm tra và xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1