Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày25/12/2015
2
Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6
Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7
Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8
Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9
Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10
Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
12 Sau