Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan
STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2
Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3
Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4
Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5
Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
Nội dung:
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015