Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần 2 năm 2017.
Tin tức   15:44 | 22/09/2017
Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trong 02 ngày 21 và 22/9/2017 Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức nhân viên hợp đồng lao động theo kế hoạch số 1711/KH-HQAG ngày 12/9/2017.

             Các báo cáo viên đã giới thiệu, phổ biến các nội dung của 07 Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể: Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14; Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước số 10/2017/QH14; Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (luật số 12/2017/QH14); Nghị quyết thi hành Bộ luật hình sự; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 2587/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc “Ban hành Bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan”; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam; Giới thiệu khái quát luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 và một số Điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.

 Cán bộ, công chức, nhân viên HĐLĐ tham dự lớp phổ biến pháp luật

 Thông qua buổi phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng lao động, tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao./.

Tăng Thị Minh Thi - VP
Tin khác