Tổng cục Hải quan thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O mẫu D điện tử được cấp từ ngày 01/01/2018 thông qua Cơ chế một cửa ASEAN
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   14:31 | 11/01/2018
Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công thương, trên cơ sở xác nhận của 05 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) tham gia triển khai C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Hướng dẫn người khai hải quan khai C/O trên tờ khai:

Trườnghợp người khai hải quan khai C/O mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan khai số tham chiếu C/O điện tử vàngày cấp trên tờ khai hải quan, cụ thể:

1. Đối với tờ khai hải quan điện tử:

1.1. Người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68 – Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc sau:

##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##

          Trong đó:

DDMMYYYY (8 ký tự): Là ngày cấp C/O (DD: Ngày; MM: Tháng; YYYY: Năm).

ZZZZZZZZZZ:Là Số tham chiếu C/O.

Ví dụ: C/O số tham chiếu TH123456789 cấp ngày 02/01/2018 thì nhập như sau: ##02012018TH123456789##

Lưu ý: Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc như sau:

##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ###DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##

Ví dụ:có 2 C/O TH123456789 ngày cấp 02/01/2018 và C/O TH654321789 ngày cấp 03/01/2018 thì nhập như sau:

##02012018TH123456789###03012018TH654321789##

1.2.Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo việc bổ sung C/O trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan tại chỉ tiêu 1.68 –Phần ghi chú của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.

Ví dụ: Khai “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” trên Phần ghi chú.

Khi người khai hải quan khai bổ sung C/O, người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA –khai bổ sung sau thông quan và khai thông tin C/O tại chỉ tiêu Phần ghi chú trên tờ khai AMA theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1 nêu trên.

2. Đối với tờ khai hải quan giấy:

2.1. Người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1.

2.2.Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo việc bổ sung C/O tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.

Khi người khai hải quan khai bổ sung sau thông quan, người khai hải quan khai báo số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại mục 4 văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC theo cấutrúc hướng dẫn tại mục 2.1 nêu trên./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác