Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a bổ sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Thuế
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   09:09 | 06/07/2018
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a bổ sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Thuế theo Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 08/01/21018 của Bộ Tài chính.

       Căn cứ Quyếtđịnh số 26/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hànhchính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BộTài chính, Cục CNTT và Thống kê Hải quan đã triển khai 02 thủ tục hành chínhmới trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a (địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn), bao gồm:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế

Thuế

Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

2

Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49

Thuế

Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

       Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báocho người làm thủ tục biết và thực hiện./.  

Phạm Đình Huấn
Tin khác