Cục Hải quan tỉnh An Giang triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM)
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   11:21 | 15/11/2018
Cục Hải quan tỉnh An Giang đã triển khai kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới và Công ty cổ phần Cảng An Giang, ngày kết nối chính thức: 15/11/2018.

Thực hiện Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi. Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo như sau:

          1.Cục Hải quan tỉnh An Giang đã triển khai kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới và Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi như sau:

STT

Mã cảng, kho, bãi

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị Hải quan

Địa điểm giám sát (mã địa điểm lưu kho)

Ngày kết nối chính thức

1

VNMTH

Công ty cổ phần Cảng An Giang

50CE

50CES01

15/11/2018

          2.Để đảm bảo cho việc trao đổi thông tin đề nghị các doanh nghiệp lưu ý một số nội dung sau:

          - Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 7, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó lưu ý khai báo số định danh hàng hóa cũng như khai báo “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông qua dự kiến” và “Địa điểm đích vận chuyển bảo thuế” cho tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu:

         Đối với tờ khai nhập khẩu: Doanh nghiệp khai báo đúng với “Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” và “Mã địa điểm dỡ hàng” tại tiêu chí 1.29 và 1.33 trên tờ khai nhập khẩu của Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 củaBộ trưởng Bộ Tài chính.

        Đối với tờ khai xuất khẩu: Doanh nghiệp cần khai báo đúng với “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” và “Mã địa điểm xếp hàng” trên tờ khai xuất khẩu tại tiêu chí 2.56 và 2.29 của Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Đối với tờ khai vận chuyển độc lập: Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quyđịnh tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổsung tại Khoản 29, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộtrưởng Bộ Tài chính.

         Việc thực hiện quy định về giám sát Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Điều 52, Điều 52a, Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửađổi, bổ sung tại Khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Phạm Đình Huấn
Tin khác