Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Công nghệ thông tin ngành Hải quan
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   14:09 | 14/12/2018
Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm quản lý vận hành Hệ thống công nghệ thông tin Tổng cục Hải quan. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ của các hệ thống Công nghệ thông tin ngành hải quan.

Ngày 12/12/2018, Cục CNTT và Thống kê Hải quan ban hành công văn số 1834/CNTT-TTQLVHHT về việc kế hoạch tạm dừng hệ thống công nghệ thông tin.

Thực hiện Kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm quản lý vận hành Hệ thống công nghệ thông tin Tổng cục Hải quan. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ của các hệ thống Công nghệ thông tin ngành hải quan, cụ thể như sau:

- Thời gian triển khai: Bắt đầu từ 22 giờ ngày 15/12/2018 đến 08 giờ ngày 16/12/2018;

- Phạm vi ảnh hưởng: Trong thời gian triển khai, toàn bộ hệ thống ứng dụng nghiệp vụ công nghệ thông tin sẽ tạm dừng hoạt động.

Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục; các Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý về thời gian triển khai kế hoạch nêu trên và thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của Hệ thống sau khi nâng cấp./.

Phạm Đình Huấn
Tin khác