Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ hành chính và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của Tổ chức, công dân
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   11:17 | 07/11/2019
Ngày 30/10/2019, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Tiếp nhận hồ sơ, Trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích cho 07 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính.
- Nhằm đáp ứng được đề nghị của tổ chức, công dân trong việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.
- Tạo điều kiện thuận lợi đồng thời tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
- Các hình thức cung cấp dịch vụ: 
+ Dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
+ Dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
+ Dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Cá nhân, tổ chức có thể lực chọn các hình thức sử dụng dịch vụ trên cơ sở danh mục cung cấp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo công bố của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính, gồm các thủ tục hành chính sau đây:

STT

Tên Thủ tục hành chính

Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hình thức trả kết quả

Văn bản QPPL quy đnh TTHC

Ghi chú

I

Cấp Cục Hải quan thực hiện (03 thủ tục)

1

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên trong cùng một Cc Hải quan

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Hải quan

- Qua bưu điện

Văn bản chấp thuận

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 

2

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lên thuộc 01 Cc

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Hải quan

- Qua bưu điện

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận việc nộp dần tiền nợ thuế.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 

3

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

- Tổ chức, cá nhân đăng ký danh mục miễn thuế qua hệ thống (trừ những trường hợp chưa thực hiện được việc đăng ký danh mục miễn thuế qua hệ thống);

- Trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Hải quan

- Qua bưu điện

- Điện tử: cấp mã squản lý chung, nhập thông tin kết quả xử lý vào hệ thống, phản hồi cho doanh nghiệp.

- Thủ công: Đóng dấu xác nhận trên Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, văn bản trả lời lý do không đăng ký danh mục.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 

II

Cấp Chi cục HQ thực hiện (04 thủ tục)

1

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư s38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan

- Qua bưu điện

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận việc nộp dần tiền nợ thuế.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 

2

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục hải quan

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan

- Qua bưu điện

Công văn

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 

3

Xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan

- Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan;

- Qua bưu điện;

- Nộp bằng giao dịch điện tử.

Quyết định hành chính

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 

4

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan;

- Qua bưu điện.

- Nộp bằng giao dịch điện tử

Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

 


Phạm Đình Huấn
Tin khác