Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với Lao động nữ
CHÍNH SÁCH CÁN BỘ   15:12 | 16/04/2020
Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Đối tượng áp dụng: Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng (sau đây viết tắt là Lao động nữ).

Do bị tác động bất lợi về thay đổi mức lương hưu hàng tháng tại khoản 2 điều 56 (tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) và  khoản 2 điều 74 (tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 đối với Lao động nữ, để hỗ trợ nhóm đối tượng Lao động nữ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong gia đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Lao động nữ tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh.

Mức điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:


Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng thì thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định nêu trên trước, sau đó thực hiện được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng./.

Nguồn: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
https://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91ieu-chinh-luong-huu-%C4%91oi-voi-lao-%C4%91ong-nu-nghi-huu-giai-%C4%91oan-tu-nam-2018-2021-13326-16.html

Nguyễn Triết - TCTTR
Tin khác