Cách tính lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
CHÍNH SÁCH CÁN BỘ   14:49 | 24/04/2020
Hiện nay, một số công chức của Cục Hải quan tỉnh An Giang gần đến tuổi nghỉ hưu thắc mắc về cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Ví dụ: Trường hợp của ông Nguyễn A, công chức không giữ chức vụ của Cục Hải quan tỉnh An Giang, nghỉ hưu vào ngày 01/4/2020 (đủ 60 tuổi). Ông A tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 01/4/1984 và tổng thời gian tham gia BHXH là 36 năm tính đến ngày 31/3/2020. Ông A hỏi về cách tính lương hưu hằng tháng sau khi nghỉ hưu?

Dựa trên các thông tin của ông A cung cấp và quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu của ông A được tính như sau:

1. Về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì ông A đủ điều kiện hưởng lương hưu do thời gian ông A tham gia BHXH là 36 năm và nghỉ hưu vào thời điểm 60 tuổi.

2. Ông A nghỉ hưu vào năm 2020, nên tỷ lệ hưởng lương hưu của 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định là 18 năm đóng BHXH.

Sau đó cứ mỗi năm, ông A được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Từ năm thứ 19 đến năm thứ 36, ông A có số năm đóng BHXH là 18 năm. Vậy tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A là: 45% + 18 năm x 2% = 81% nhưng do mức tối đa theo quy định bằng 75% nên tỷ lệ hưởng lương hưu của ông A sẽ là 75%.

3. Cách tính mức bình quân tiền lương đóng BHXH của ông A được tính như sau: do ông A có thời gian tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 nên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Ví dụ: Quá trình diễn biến lương của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu của ông A như sau:

+ 01/4/2015 - 31/3/2016: Hệ số lương là 4,65 và thâm niên HQ là 32;

+ 01/4/2016 - 31/3/2017: Thâm niên HQ là 33;

+ 01/4/2017 - 31/3/2018: Thâm niên HQ là 34;

+ 01/4/2018 - 31/3/2019: Hệ số lương là 4,98 và thâm niên HQ là 35;

+ 01/4/2019 - 31/3/2020: Thâm niên HQ là 36.

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu ông A được tính như sau : 

Lương năm thứ nhất tham gia BHXH: [(32 x 4,65)% + 4,65] x 1.490.000đ (lương cơ sở) x 12 tháng = 109.747.440  đồng;

Lương năm thứ hai tham gia BHXH: [(33 x 4,65)% + 4,65] x 1.490.000đ x 12 tháng = 110.578.860 đồng;

Lương năm thứ ba tham gia BHXH: [(34 x 4,65)% + 4,65] x 1.490.000đ x 12 tháng = 111.410.280 đồng;

Lương năm thứ tư tham gia BHXH: [(35 x 4,98)% + 4,98] x 1.490.000đ x 12 tháng = 119.543.445 đồng;

Lương năm thứ năm tham gia BHXH: [(36 x 4,98)% + 4,98] x 1.490.000đ x 12 tháng = 121.097.664 đồng;

Mức bình quân lương hưu của 05 năm cuối là: (109.747.440 + 110.578.860+ 111.410.280+ 119.543.445+ 121.097.664) ÷ (12 tháng x 5 năm) = 9.539.628 đồng.

4. Tiền lương hưu hằng tháng của ông A như sau: 75% x 9.539.628 đồng= 7.154.721 đồng.

5. Ngoài ra, ông A được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu do số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Căn cứ các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Điểm a khoản 1 Điều2; khoản 1 Điều 54; khoản 2 Điều 56; Điều 57; Điều 58; Điều 59; Điều 62./.

Nguyễn Triết - TCTTR
Tin khác