Điều chỉnh tăng tuổi hưu
CHÍNH SÁCH CÁN BỘ   14:47 | 29/04/2020
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, gồm một số thay đổi so với Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, đáng chú ý nhất là thay đổi về quy định tuổi nghỉ hưu.

Nếu trước đây tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường đối với lao động nam là đủ 60 tuổi và lao động nữ là đủ 55 tuổi thì kể từ ngày Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường của lao động nam sẽ là đủ 62 tuổi vào năm 2028, đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 và được thay đổi theo lộ trình như sau:

Năm 2021: Lao động nam đủ 60 tuổi 03 tháng; lao động nữ đủ 55 tuổi 04 tháng;

Năm 2022: Lao động nam đủ 60 tuổi 06 tháng; lao động nữ đủ 55 tuổi 08 tháng;

Năm 2023: Lao động nam đủ 60 tuổi 09 tháng; lao động nữ đủ 56 tuổi;

Năm 2024: Lao động nam đủ 61 tuổi; lao động nữ đủ 56 tuổi 04 tháng;

Năm 2025: Lao động nam đủ 61 tuổi 03 tháng; lao động nữ đủ 56 tuổi 08 tháng;

Năm 2026: Lao động nam đủ 61 tuổi 06 tháng; lao động nữ đủ 57 tuổi;

Năm 2027: Lao động nam đủ 61 tuổi 09 tháng; lao động nữ đủ 57 tuổi 04 tháng;

Năm 2028: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 57 tuổi 08 tháng;

Năm 2029: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 58 tuổi;

Năm 2030: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 58 tuổi 04 tháng;

Năm 2031: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 58 tuổi 08 tháng;

Năm 2032: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 59 tuổi;

Năm 2033: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 59 tuổi 04 tháng;

Năm 2034: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 59 tuổi 08 tháng;

Năm 2035: Lao động nam đủ 62 tuổi; lao động nữ đủ 60 tuổi;


Infographic:Thanh Hải

Ngoài ra, Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 còn quy định người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) nếu thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định về tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Để được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động cần bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Do những thay đổi về quy định tuổi nghỉ hưu nêu trên, tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 cũng đã sửa đổi, bổ sung Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, cụ thể thay đổi về: Điều kiện hưởng lương hưu và Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động./.

Nguồn: Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14.

Nguyễn Triết - TCTTR
Tin khác