Mã số bảo hiểm xã hội làm Mã định danh y tế
CHÍNH SÁCH CÁN BỘ   20:26 | 03/06/2020
Ngày 25/5/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2153/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

      Tại Quyết định số 2153/QĐ-BYT có một số lưu ý cơ bản về nguyên tắc xác định mã định danh y tế như sau:

     - Mã định danh y tế gồm 10 ký tự, là số định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

      - Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời;

     - Mã định danh y tế được sử dụng để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

       Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nguyễn Triết - TCCB-TTr
Tin khác