NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   16:13 | 07/06/2020
Ngày 01/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định quy định việc xác định vị trí việc làm cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;  mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Biên chế công chức được xác định dựa vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin…

Đối với ngạch công chức, căn cứ xác định cơ cấu dựa vào vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định cụ thể thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức. Theo đó, trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu); 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp cấp có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh hoặc không đồng ý thì cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vị quản lý để thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

Nghị định có hiệu thi hành từ ngày 20/7/2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh An Giang đang chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để triển khai thực hiện xây dựng vị trí việc làm theo đúng quy định hiện hành.

Xem toàn văn nội dung Nghị định 62/2020/NĐ-CP tại đây./.
Huỳnh Kim Tuyên
Tin khác