Triển khai Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   10:22 | 09/06/2020
Ngày 29/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 về việc Phê quyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

Ảnh:Phạm Đình Huấn

Để thống nhất triển khai thực hiện Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần điểm trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3002/TCHQ-TXNKngày 08/5/2020 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện triển khai Đề án thí điểm.


Để triển khai theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành văn bản số 1278/HQAG-NV ngày 08/5/2020 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 và văn bản số 1371/HQAG-NV ngày 19/5/2020 về việc triển khai thực hiện công văn số 3002/TCHQ-TXNK ngày 08/5/2020 để triển khai đến các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang.


Mục tiêu của Đề án:


a) Tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác, gắn bó với cơ quan hải quan;


b) Đơn giản hóa thủ tục,rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan hải quan và cộng đồng Doanh nghiệp trong công tác khai báo, kiểm tra, xác định trị giá hải quan;


c) Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức hải quan trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tuân thủ của Doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan và hợp tác với cơ quan hải quan;


d) Tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu ngân sách;


đ) Xây dựng để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (kho bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và sử dụng cho cho toàn ngành.


Doanh nghiệp nộp hồ sơ điện tử trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan (HQ36a). Để nộp đề nghị tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần, Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ
http://pus.customs.gov.vn.


Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: doanh nghiệp tham khảo, tải xuống tại mục Hướng dẫn trên địa chỉ
http://pus.customs.gov.vn./.


Phạm Đình Huấn - NV
Tin khác