Nghị quyết của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
Tin tức   14:16 | 23/07/2020
Ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Hải quan An Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
         Với mục tiêu trong đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết 31/5/2020 được các Bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020).

 Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy địnhliên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ chính như sau:

Xây dựng và sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;

Tập huấn, nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;

Thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng năm;

Cập nhật thường xuyên các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ;

Tiếp nhận, thu thập, tổng hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định không còn phù hợp…

Chi tiết các nội dung Nghị quyết theo file đính kèm tại địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=200009

Minh Thi _VP
Tin khác