Tổng cục Hải quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2020
TIN TỨC NGÀNH HẢI QUAN   16:35 | 04/09/2020
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2020.
Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Nguồn: internet

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Hải quan về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) Hải quan; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trong tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Hải quan.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/11/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Hải quan được tiến hành từ ngày 15/8/2020 đến ngày 15/9/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 04/9/2020 đến ngày 11/9/2020

Trong tuần lễ cao điểm từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020, thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2020, Tổng cục Hải quan đã đưa ra 4 nội dung lớn và phân công các đơn vị thực hiện kế hoạch cụ thể, gồm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục và trực thuộc Tổng cục căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn, xác định nội dung, hình thức thực hiện phù hợp.

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 tại công văn số 2383/HQAG-CBL ngày 28/8/2020./.

Phạm Huấn - NV
Tin khác