CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CHÍNH SÁCH CÁN BỘ   16:02 | 07/10/2020
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo Nghị định này, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: (1) Chính trị, tư tưởng; (2) Đạo đức, lối sống; (3) Tác phong, lề lối làm việc; (4) Ý thức tổ chức kỷ luật; (5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại Nghị định 90/2020 của Chính phủ, các tiêu chí xếp loạichất lượng công chức có nhiều thay đổi so với quy định tại Nghị định 56. Trongđó một trong những điểm mới nổi bật nhất của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP là tiêu chí đánhgiá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức “hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ” không yêu cầu phải có đề tài, đề án hoặc sáng kiến, giảipháp. Trước đây, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chínhphủ quy định Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở mứchoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có đề tài, đề án hoặc sáng kiến, giảipháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cáccơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp cóthẩm quyền công nhận.

Bên cạnh việc giữ nguyên các mức hoànthành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụthì Nghị định 90 đã sửa mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế vềnăng lực”  thành “hoànthành nhiệm vụ”. Quy định này phù hợp với những sửa đổi, bổ sungtại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, côngchức năm 2019.

- Thay vì quy định cụ thể các tiêuchí chung như gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, phẩmchất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn… thì Nghị định 90/NĐ-CP đã kháiquát thành các cụm tiêu chí: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong,lề lối, ý thức tổ chức kỷ luật…

- Sửa đổi tiêu chí “hoànthành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm” thành “hoàn thànhnhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra, công việc cụ thểđược giao”.

- Bỏ tiêu chí liên quan đến nhiệm vụđột xuất ở mức hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệmvụ…

Có thể thấy những thay đổi này gópphần đánh giá, xếp loại công chức một cách chi tiết, bao quát, toàn diện và phùhợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2019.

Một cách cụ thể, Nghị định quy định tiêu chí xếp loại chất lượng côngchức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau: (1) Đáp ứng các tiêu chí chungtheo quy định; (2) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theokế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chấtlượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Côngchức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệmvụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thểđược giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; (3)Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vựccông tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đóít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; (4) 100% cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thànhnhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ.

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:(1) Đáp ứng các tiêu chí chung theo quy định; (2) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theoquy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể đượcgiao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; (3) Lãnh đạo, chỉ đạo, điềuhành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụtrách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thànhđúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; (4) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩmquyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ: (1)Đáp ứng các tiêu chí chung theo quy định; (2) Các tiêu chí về kết quảthực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theocông việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chíchưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; (3) Lãnh đạo, chỉ đạo điềuhành cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ tráchhoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; (4) Có ít nhất 70% cơ quan, tổchức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoànthành nhiệm vụ trở lên.

Công chức có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ởmức không hoàn thành nhiệm vụ: (1) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chínhtrị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp cóthẩm quyền; (2) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quyđịnh của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giaochưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; (3) Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặcngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu,nhiệm vụ; (4) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trựctiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định củapháp luật; (5) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷluật trong năm đánh giá.

 

Biểu tóm tắt việc đánh giá, xếp loạichất lượng công chức được quy định tại Nghị định:

1. Với công chức không giữ chức vụ,lãnh đạo, quản lý

Tiêu chí

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật

Thực hiện tốt

Đáp ứng

Đáp ứng

Có biểu hiện suy thoái

Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao

Hoàn thành 100%, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức

Hoàn thành 100%, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả

Hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Có trên 50% tiêu chí chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá

2. Với công chức giữ chức vụ, lãnhđạo, quản lý

Tiêu chí

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thực hiện tốt

Đáp ứng

Đáp ứng

Có biểu hiện suy thoái

Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá

Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả

Hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp

Có trên 50% tiêu chí chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách

Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, có ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức

Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, có ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu

Hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Đánh giá cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp

100% hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Ít nhất 70% được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên

Liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật

 Ngoài ra Nghị định 90/NĐ-CP cũng cónhiều điểm mới, đáng chú ý so với quy định tại Nghị định 56. Cụ thể như:

Đánh giá, xếp loạicông chức là cơ sở xếp loại Đảng viên

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP: Kết quảxếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến côngchức được đánh giá và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vịnơi công chức công tác

Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 90 năm 2020, kết quảđánh giá, xếp loại chất lượng công chức được sử dụng làm cơ sở để liên thôngtrong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Đồng thời, kết quả này cũng làcăn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm,miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giávà xếp loại chất lượng Đảng viên, thực hiện các chính sách khác với công chức.

Quy định mới vềthời điểm đánh giá hàng năm công chức: Trước ngày 15/12hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảngviên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm củacơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trình tự, thủ tụcđánh giá, xếp loại công chức

Về cơ bản trình tự, thủ tục đánh giá,xếp loại công chức được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng theo mẫu kèm Nghị địnhnày;

Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức: Thông qua cuộc họp gồm toàn thể côngchức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức này công tác. Khi đó, công chứctrình bày báo cáo tự đánh giá, các thành viên tham dự đóng góp ý kiến và ghivào biên bản, thông qua tại cuộc họp;

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy Đảng cơ quan, tổ chức nơicông chức công tác;

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức;

Bước 5: Thông báo bằng văn bản cho công chức và công khai việc đánh giánày tại cơ quan, đơn vị. Ưu tiên áp dụng công khai trên môi trường điện tử.Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, viênchức; thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viênchức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020 và bãi bỏ Nghịđịnh số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánhgiá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP .

Đính kèm 

Huỳnh Kim Tuyên
Tin khác