CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   15:11 | 20/10/2020
Theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính và Công văn số 2368/TCHQ-PC ngày 24/5/2011 của Tổng cục Hải quan thì ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính là ngày 28/8/2020 và Ngày Pháp luật Hải quan là ngày 10/9/2020.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 2217/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính là ngày 28/8/2020 và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2020 đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị.

Đây là việc làm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức ngành Hải quan về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật hải quan; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó còn tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hảiquan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tiến hành từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/11/2020; tháng cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

Trong tháng cao điểm, Cục Hải quan thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang - Ảnh: Huỳnh Trúc
Trong tháng cao điểm, Cục Hải quan thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang - Ảnh: Huỳnh Trúc

Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày Pháp luật đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người,quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Đây cũng là dịp để đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, người lao động tại đơn vị./.

Huỳnh Trúc
Tin khác