THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ VÀ XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ (HỆ THỐNG MGH)
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   09:53 | 27/11/2020
Sau thời gian xây dựng Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử theo phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 3535/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2018, Tổng cục Hải quan đã chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử trên Hệ thống điện tử (viết tắt là Hệ thống MGH) kể từ ngày 23/11/2020.

Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo như sau:

            1. Địa chỉ triển khai phân hệ dành cho doanh nghiệp:

            https://mgh.customs.gov.vn
           
            hoặc
https://mgh.customs.gov.vn/MGHTDN

           Đối với phân hệ này, doanh nghiệp sử dụng tài khoản đang sử dụng khai báo trên hệ thống VNACCS để đăng nhập và sử dụng Hệ thống MGH. Doanh nghiệp có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay sau khi truy cập vào hệ thống.

            Để việc triển khai Hệ thống MGH trên có hiệu quả, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định thành lập Tổ triển khai Đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa” của Cục Hải quan tỉnh An Giang theo Quyết định số 443/QĐ-HQAG ngày 22/11/2020.

            Trong quá trình triển khai sử dụng Hệ thống miễn thuế,giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế điện tử, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với thành viên Tổ triển khai tại Chi cục Hải quan nơi phát sinh vướng mắc để được giải đáp, hướng dẫn.
     
            Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện.

             Xem chi tiết Quyết định số 443/QĐ-HQAG ngày 22/11/2020 tại đây


Phạm Huấn - NV
Tin khác