CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
Tin tức   16:16 | 25/01/2021
Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Theo đó, Thông tư bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành đối với lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; cụ thể như sau:

1. Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ.

2. Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hộiđối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao độngquyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP  ngày31/7/2008 của Chính phủ.

3. Thông tưsố 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộxã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày12/9/2008 của Chính phủ.

4. Thông tưsố 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thựchiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008của Chính phủ.

5. Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham giabảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ.

6. Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày24/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị địnhsố 34/2009/NĐ-CP và Nghịđịnh số 33/2009/NĐ-CP ngày06/4/2009 của Chính phủ.

7. Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày29/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điềuchỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

8. Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 của Bộ trưởngBộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghịđịnh số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.

9. Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điềuchỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

10. Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày04/4/2011 của Chính phủ.

11. Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

12. Thông tưsố 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.

13. Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

14. Thông tưsố 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày15/07/2013 của Chính phủ.

15. Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16. Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày23/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

17. Thông tưsố 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày02/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị địnhsố 09/2015/NĐ-CP ngày22/01/2015 của Chính phủ.

Xem toàn bộ nội dung Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH tạiđây./.


Nguyễn Triết
Tin khác