Cục Hải quan tỉnh An Giang triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
TIN TỨC HẢI QUAN AN GIANG   08:42 | 11/03/2021
Ngày 04/02/2021, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-HQAG về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Đây là kế hoạch được xây dựng hàng năm nhằm đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan. Ngoài ra, kế hoạch còn là cơ sở để các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 ngành Hải quan nói chung, Cục Hải quan tỉnh An Giang nói riêng.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy CCHC trong lĩnh vực hải quan.

Đồng thời còn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện CCHC; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định.

Kế hoạch được ban hành tập trung vào 07 nhiệm vụ sau:

- Cải cách thể chế;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy;

- Cải cách công vụ;

- Cải cách tài chính công;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử;

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, Cục Hải quan tập trung triển khai cụ thể một số nhiệm vụ như:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời, nhanh chóng và sâu rộng, đặcbiệt là các quy định mới ban hành, các quy định sửa đổi, bổ sung và các quy địnhcó liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp;

2. Tăng cường hoạt động quan hệ đối tác Hải quan -Doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tuân thủ chính sách pháp luật, việc thực thi cácTTHC trong lĩnh vực hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hànghóa của doanh nghiệp;

3. Nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác quảnlý hải quan trên địa bàn; Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC;

4. Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về việc tuân thủ chính sách, pháp luật và việc thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực hải quan;

5. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho cá nhân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; thực hiện đánh giá hiệu quả, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC hải quan theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan;

6. Tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã ký hết trong việc triển khai các hoạt động nhằm ổn định và đẩy nhanh việc thực hiện nộp thuế điện tử song song với việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7, chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

Căn cứ các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể, Cục Hải quan tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện quán triệt, triển khai các nhiệm vụ CCHC trọng tâm với các mảng công tác nghiệp vụ liên quan phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ tại đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện./.


Huỳnh Lê Thanh Trúc
Tin khác