Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tin tức   22:00 | 26/03/2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện quan trọng của đất nước, là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Đồng thời cũng là dịp để Nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND).

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt  với nhiều thách thức khó khăn, gần đây nhấtlà  đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tranhchấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cáchmạng của Đảng và Nhân dân ta. Trước tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân vàtoàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng,tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Với ý nghĩa trọng đại, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp  lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.

Về nguyên tắc bầu cử: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng,trực tiếp và bỏ phiếu kín, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta:

- Phổ thông (hay còn gọi là phổ thông đầu phiếu),là nguyên tắc nhằm đảm bảo để công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trìnhđộ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầucử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhândân theo quy định của pháp luật. Nhà nước bảo đảm để cuộc bầu cử thực sự trởthành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để côngdân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự thamgia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân trong ngày bầu cử: Ngày bầu cử là ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, được ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập công khai, có sự tham gia của đại diện các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức có liên quan; việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến19 giờ trong ngày; công dân cư trú thường xuyên hoặc tạm trú đều được ghi tênvào danh sách cử tri; danh sách cử tri được niêm yết công khai chậm nhất là 40ngày trước ngày bầu cử; danh sách những người ứng cử cũng được niêm yết côngkhai chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử để cử tri tìm hiểu và lựa chọn;việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếukết thúc. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

- Bình đẳng là nguyên tắc nhằm bảo đảm để tất cả công dân đều có cơ hội ngang nhau khi tham gia bầu cử; thể hiện trên các điểm sau: Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú; mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử, tự ứng cử ở một đơn vị bầu cử; mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu.

- Trực tiếp là nguyên tắc bảo đảm cho cử tri trực tiếpthể hiện ý chí của mình qua phiếu bầu, trực tiếp bầu ra đại biểu của mình mà không qua một cấp đại diện cử tri;

- Bỏ phiếu kín là nguyên tắc nhằm đảm bảo khách quantrong việc lựa chọn của cử tri. Phiếu bầu của cử tri được bảo đảm bí mật, khi cử tri viết phiếu bầu khôngai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ trách bầu cử; không aiđược biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri; cử tri viết phiếubầu trong buồng kín và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Nguyên tắc bỏ phiếu:

+ Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hộivà bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp hội đồng nhân dân.

+ Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ ngườikhác bầu cử thay; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

+ Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ ngườikhác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mậtphiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu đượcthì nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu.

+ Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tậtkhông thể đến phòng bỏ phiếu được thi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầuđến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việcbầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biệnpháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà các nơi nàykhông tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tạinhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam,nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhậnphiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

+ Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cảthành viên tổ bầu cử.

+ Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

+ Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóngdấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2021 - 2026 thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó cán bộ, đảng viên vàngười lao động Cục Hải quan tỉnh An Giang cần thực hiện tốt quyền của công dântiến hành bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tổng hợp văn bản hướngdẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệmkỳ 2021-2026:

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân 2015;

2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

3. Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày 16/11/2020về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Thông tin vàTruyền thông ban hành;

4. Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành;

5. Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

6. Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểuHội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy bankiểm tra các cấp do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành;

7. Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy banThường vụ Quốc hội ban hành;

8. Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồngnhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

9. Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

10. Thông tư 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành;

11. Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

12. Nghị quyết liên tịch09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quytrình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểuHội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội -Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

13. Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫuvăn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hộiđồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành;

14. Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hộiđồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành;

15. Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cáccấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành;

16. Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hộikhóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thườngtrực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

17. Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhândân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành;

18. Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 ngày 22/02/2021điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổchức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốchội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

19. Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 24/02/2021về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhândân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

20. Công văn 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021về tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử do Văn phòng Hộiđồng bầu cử quốc gia ban hành;

21. Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.

22. Công văn 143/TBNS-CTĐB ngày 13/3/2021về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.


Minh Thi
Tin khác