Sơ đồ tổ chức bộ máy
Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ tài chính

Tổ chức lại bộ máy theo Quyết định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tại cấp Cục, Chi cục theo định hướng tin giản, hiệu quả:

- Cục Hải quan tỉnh An Giang đã hoàn thành thực hiện tổ chức lại bộ máy theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

- Hoàn thành thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang; Quyết địnhsố 3443/QĐ-TCHQ ngày 22/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Quy định cơ cấu tổ chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang đúng thời gian quy định. Cục Hải quan tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 465/QĐ-HQAG ngày 26/11/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Bắc Đai thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông.

                                        SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁYPĐH-PNV